TI SPU KICK OFF! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) หลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่น 5 หัวข้อ “Introduction to Cybersecurity for Online Business”

TI SPU KICK OFF! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) หลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่น 5 หัวข้อ “Introduction to Cybersecurity for Online Business”

TI SPU KICK OFF! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) หลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่น 5 หัวข้อ “Introduction to Cybersecurity for Online Business”

KICK OFF! เริ่มแล้วสำหรับหลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่นที่ 5 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้เกียรติร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม จากนั้นเป็นการอบรม โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นนทวันต์ สาระมาน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคม CIPAT ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อ “Introduction to Cybersecurity for Online Business” ณ Zone C ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

#ITSPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #Cybersecurity5 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #TI #SPU #SripatumUniversity #บัณฑิตพันธุ์ใหม่

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top