Tag: วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม นำ “อาชีวะศึกษา” สร้างชาติให้เติบโต

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม นำ “อาชีวะศึกษา” สร้างชาติให้เติบโต มีคำกล่าวว่า “อาชีวะศึกษา” เปรียบเหมือนฐานสำคัญในการผลิตบุคลากรสร้างชาติ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามสถานประกอบการ สู่มาตรฐานสากล เหมือนกับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เขตหนองแขม กทม. ที่ทางรายการ 1 ในพระราชดำริ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD ร่วมกับมูลนิธิอานันทมหิดล ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวนำนักเรียนเข้าสู่โลกแห่งการทำงานที่ต้องแข่งขัน ได้อย่างน่าชื่นชม ดร.บัญชา เกิดมณี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี กล่าวว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ก่อตั้งมานาน 50 ปี ที่ผ่านมาได้ผลิตนักศึกษาไปแล้วกว่า 70,000 คน โดยในช่วงปิดเทอมจะมีการส่งครูแผนกช่างไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างความมั่นใจว่าความ รู้ที่สอนเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ ส่วนครูสามัญจะมีการอบรมอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมการเรียนลูกเสือ ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องความสัมพันธ์กับนักเรียน ไม่มีการลงโทษเด็กด้วยการตี เพื่อทำให้เกิดความไว้วางใจ และไม่มีการคดโกง รวมถึงมีการร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อฝึกให้มีนิสัยด้านการออม และวางแผนค่าใช้จ่าย […]

Back To Top