SPU LAW FORUM 54ปีศรีปทุม เสวนาถ่ายทอดความรู้และเทคนิค การพิชิตทุนและการทำเค้าโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ด้านกฎหมาย

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU LAW FORUM 54ปีศรีปทุม เสวนาถ่ายทอดความรู้และเทคนิค การพิชิตทุนและการทำเค้าโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ด้านกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมความรู้ LAW FORUM 54ปีศรีปทุม ด้วยการเปิดเวทีเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและด้านบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการเสวนา หัวข้อ “เทคนิคพิชิตทุนการศึกษาและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานบังคับคดี พร้อมด้วยวิทยากรภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิโชคเหมาะ อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม ,ดร.เอกพงษ์ สารน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ,ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ดร.สันติพงษ์ กุมารสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เกียรติร่วมพูดคุยให้ความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการขอทุนและการจัดทำเค้าโครงงานวิจัย แก่นักศึกษาปริญญาโททางด้านกฎหมายที่ศึกษาต่อปริญญาเอก และบุคคลทั่วไปได้รับฟัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำวิจัยต่อไป ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

#LLD #SPULAW #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์ตรง #SripatumUniversity #54ปีศรีปทุม #นิติศาสตรมหาบัณฑิต #นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต #คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥2

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com