SPU ให้ความรู้! คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มอบความรู้ AI แก่คุณครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เสริมพลังการสอนยุคใหม่”

SPU ให้ความรู้! คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มอบความรู้ AI แก่คุณครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เสริมพลังการสอนยุคใหม่”

โค้ดส่วนลด-shopee

SPU ให้ความรู้! คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มอบความรู้ AI แก่คุณครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เสริมพลังการสอนยุคใหม่”

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SESPU) บริการวิชาการสู่สังคม “SPU ให้ความรู้” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมจัด Workshop ให้กับคณะคุณครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อติดอาวุธ AI สำหรับพัฒนาสื่อการสอนและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้ AI ในมิติต่างๆ ในงานการประชุมเชิงปฎิบัติการ AI สู่การพัฒนาการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังการสอนให้กับคุณครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย AI เปรียบเสมือนเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยพลิกโฉมการศึกษา ใน Workshop นี้ มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ AI ในมิติต่างๆ ทั้งการออกแบบสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การนำ AI ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชั้นเรียน โดยคาดหวังว่า คุณครูจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริง เพราะ “AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณครูสามารถปลดล็อกศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่

สำหรับโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “SPU ให้ความรู้” มุ่งมั่น แบ่งปันความรู้ พัฒนาทักษะ ส่งเสริมศักยภาพให้กับชุมชน โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าสู่ยุคดิจิทัล

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SESPU #คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ #บริการวิชาการสู่สังคม #SPUให้ความรู้

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top