SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping

SPU พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและคณาจารย์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  ในการนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท่านศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน(อว.) ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คาฝอย รองศาสตราจารย์ ,ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ ,ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช และทีมวิทยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมถ่ายทอดความรู้แบบจัดเต็ม ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ SPU ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นด้วยการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยนำเอา Skill Mapping มาเป็นกลไกขับเคลื่อนในการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการ และเผยแพร่ให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร สถาบันการศึกษาและอาจารย์จำเป็นต้องทราบข้อมูลทักษะ(Skill)ที่จำเป็นสำหรับการทางานในอาชีพที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และนำผลวิเคราะห์ Skill Mapping ไปจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ Skill Mapping จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในค้นหาทักษะที่พึงประสงค์ของแต่ละอาชีพ สาหรับใช้ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคต

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา #อว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥9

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com