SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ “เจ้าของธุรกิจออนไลน์” ยุคดิจิทัล

SPU เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ยุคดิจิทัล

SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ “เจ้าของธุรกิจออนไลน์” ยุคดิจิทัล

SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ “เจ้าของธุรกิจออนไลน์” ยุคดิจิทัล

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามร่วมกับ นางสาวปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการ และโฆษกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาสู่ “เจ้าของธุรกิจออนไลน์” ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานยุคดิจิทัล ซึ่งมี ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทั้งสององค์กร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

นางสาวปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการและโฆษกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นใน 9 ด้าน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น การอบรมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมฯ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสมาคมฯได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นัก

ศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และมีประสบการณ์จากการทำงานในสมาคมฯ ในรูปแบบ CWIE, สหกิจศึกษา และ/หรือ การฝึกงาน และส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสมาชิกของสมาคมฯ ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น ความร่วมมือกันในกิจกรรมการบริการวิชาการ การบริการชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความร่วมมือกันในกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สมาคมฯ และกิจกรรมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยและสมาคมฯ มีความเห็นพ้อง

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสู่การเป็น “เจ้าของธุรกิจออนไลน์” ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

#SPU #SITI #MOU #eCommerce #สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top