SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

โค้ดส่วนลด-shopee

SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบ hybrid ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) หรือ

ผ่านระบบ Online Zoom & Facebook Live

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ e-Certificate

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/zkrC2w59EsKwq49a9

 

 

จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ #หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top