SBS SPU จับมือชุมชนย่านบางบัว ปั้นนักศึกษาสู่ “นักธุรกิจรุ่นใหม่” ผ่านโครงการ Future Fusion Fair: SBS Market

SBS SPU จับมือชุมชนย่านบางบัว ปั้นนักศึกษาสู่

SBS SPU จับมือชุมชนย่านบางบัว ปั้นนักศึกษาสู่ “นักธุรกิจรุ่นใหม่” ผ่านโครงการ Future Fusion Fair: SBS Market

SBS SPU จับมือชุมชนย่านบางบัว ปั้นนักศึกษาสู่ “นักธุรกิจรุ่นใหม่” ผ่านโครงการ Future Fusion Fair: SBS Market

คึกคัก! ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) เต็มไปด้วยบรรยากาศการเรียนรู้แบบ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ในงาน Future Fusion Fair : SBS Market โครงการที่ จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ (SBS) ที่นำร้านค้ากว่า 80 ร้านค้า จากร้านค้าชุมชนย่านบางบัว ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลาย โดยนักศึกษาในรายวิชา(BUS331) “การเป็นผู้ประกอบการ” เป็นผู้ริเริ่มสร้างธุรกิจใหม่และต่อยอดจากร้านค้าเหล่านี้ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเดินเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆ เพื่อให้กำลังใจนักศึกษา และร่วมชิม ช้อป สินค้าภายในงานด้วย

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า โครงการนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง สร้างรายได้ระหว่างเรียน นำความรู้ไปพัฒนาการตลาดดิจิทัล ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบัวบานร้านเพียบ ช่วยยกระดับการตลาดออฟไลน์สู่ออนไลน์ สร้างการรู้จักเพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชน ส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด PLASTICLESS ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs8 และ SDGs12

นอกจากนี้นักศึกษา ยังได้นำความรู้ในรายวิชาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ที่ลดการใช้พลาสติก สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์ที่ได้ร้านค้าชุมชนมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการลดใช้พลาสติกสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โครงการ Future Fusion Fair : SBS Market สะท้อนให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นของ SBS SPU ในการส่งเสริมให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ กล้าริเริ่ม ลงมือทำ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

#SPU #SBS #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัวบานร้านเพียบ #SBSSPU #FutureFusionFair #SBSMarket #SDGs #Plasticless

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top