SBS & SE SPU จับมือบูรณาการ สร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ผ่าน PRE DEGREE PROGRAM INNOVATION & BUSINESS BOOTCAMP 2024

SBS & SE SPU จับมือบูรณาการ สร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ผ่าน PRE DEGREE PROGRAM INNOVATION & BUSINESS BOOTCAMP 2024

SBS & SE SPU จับมือบูรณาการ สร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ผ่าน PRE DEGREE PROGRAM INNOVATION & BUSINESS BOOTCAMP 2024

SBS & SE SPU จับมือบูรณาการ สร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ผ่าน PRE DEGREE PROGRAM INNOVATION & BUSINESS BOOTCAMP 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เดินหน้าส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่าน โครงการ PRE DEGREE PROGRAM INNOVATION & BUSINESS BOOTCAMP 2024 ความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ (SBS) และ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ (SE) ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานธุรกิจและนวัตกรรมแห่งอนาคต จากผลงานของนักศึกษาทั้ง 2 คณะ สะท้อนให้เห็นถึงการ “คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์” และ “ทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจ”

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานธุรกิจและนวัตกรรมแห่งอนาคต และโครงการ INNOVATION & BUSINESS BOOTCAMP 2024 โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ EXHIBITION HALL Zone A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานธุรกิจและนวัตกรรมแห่งอนาคต จากทั้ง 2 คณะ ซึ่งผลงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ (บัณฑิตพันธุ์ใหม่) ที่มีการนำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน แบบทดสอบสินค้าผลิตภัณฑ์ ผลและการเก็บข้อมูลการวิจัย จนพัฒนาเป็นโครงงานในวันนี้

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการอบรมสำหรับน้องๆนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การหารายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์” โดยวิทยากร คุณกัญชนวร์ สิทธิพรหม (ครูพี่ธีร์ การตลาดฟาดเข้าให้) พร้อมด้วยกิจกรรม Work Shop ต่อด้วยการนำเสนอผลงานของน้องๆนักเรียน และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมการอบรม

จากนั้นเป็นการแนะนำการเข้าเรียนออนไลน์ในรายวิชา(MKT210) หลักการตลาด และรายวิชา(IAI113) Innovation Design การเพิ่มมูลค่าทางการคิดเชิงนวัตกรรม ในช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2567 เพื่อเป็น Credit Bank อีกด้วย

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SDGs #FutureFusionFair2024 #คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบัญชี

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top