DEK สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU บุก ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

DEK สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU บุก ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

DEK สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU

DEK สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU บุก ซีพีแรม ลาดหลุมแก้ว เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ พร้อมด้วย ผศ.อรนิษฐ์ แสงทองสุข นำทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการศึกษาดูงาน “Management Talk and Trip” เพื่อเข้าเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล กล่าวว่า โครงการศึกษาดูงาน “Management Talk and Trip” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ของบริษัทฯ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในทุกด้าน แต่เมื่อสถานการณ์ปรับเปลี่ยน รูปแบบของปัจจัยทางด้านต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตาม เพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการปรับตัวทางด้านการคิดใหม่ของผู้นำ เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการปรับตัวให้สามารถตอบสนองต่อสภาพที่เกิดขึ้นได้

โดย บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการร่วมกันคิดนโยบายจากผู้นำในทุกระดับ ผ่านโครงการต่างๆ เป็นการร่วมกันคิดนโยบายในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั่วทั้งองค์กรสำหรับการสร้างให้เกิดความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น มีการมุ่งมั่นรักษาความสามารถขององค์กรและพนักงาน โดยองค์กรมุ่งสร้างการเพิ่มลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดหายไป ส่วนในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและถือได้ว่าเป็นแก่นแท้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรในยุคของการเปลี่ยนแปลง และในด้าน Digital Transformation เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนในการผลิต โดยการลดต้นทุนในความหมายของบริษัทฯ นี้จะหมายถึง การเพิ่มกำไรให้เพิ่มขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มราคาของสินค้าแก่ลูกค้า การปรับลดต้นทุนขององค์กรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของการรักษาและการพัฒนาความสามารถขององค์กรและพนักงาน เป็นต้น พร้อมกับการให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น.

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ #SBS #สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top