AI พลิกโฉมโลจิสติกส์! LSC SPU จัดถ่ายทอดความรู้ “AI Logistics Transformation”

AI Logistics Transformation

AI พลิกโฉมโลจิสติกส์! LSC SPU จัดถ่ายทอดความรู้ “AI Logistics Transformation”

AI พลิกโฉมโลจิสติกส์! LSC SPU จัดถ่ายทอดความรู้ “AI Logistics Transformation” เผยทิศทางและโอกาสในยุคดิจิทัล มุ่งพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (LSC SPU) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพยุคใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการ The Professional ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์จากมืออาชีพเพื่อพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง นักวิจัยเชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์อุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “AI Logistics Transformation: Big Change of Supply Chain” เจาะลึกเทรนด์และเทคโนโลยี AI ที่มาแรง พลิกโฉมธุรกิจโลจิสติกส์ยุคใหม่ ,AI เข้ามามีบทบาทอย่างไรในห่วงโซ่อุปทาน ,โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงทุกศาสตร์อย่างไรด้วย AI ,ทักษะที่จำเป็น สำหรับบัณฑิตโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU ที่ใฝ่ฝันสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานโลจิสติกส์ยุคใหม่ ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

#วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #LSC #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #SripatumUniversity #Logistics

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top