A.J. Plast ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” พ่วง CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ”

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

หุ้นยั่งยืน" พ่วง CGR 5 ดาว

A.J. Plast ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” พ่วง CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ”

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ A.J. Plast ผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกชั้นนำระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคว้ารางวัล Rising Star Sustainability Excellence จากงาน SET Awards 2022 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) รวมทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสะท้อนให้เห็นว่า A.J. Plast เป็นภาคธุรกิจที่วางแนวทางและพัฒนาศักยภาพองค์กรพร้อมร่วมสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังผลักดันกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม พร้อมปรับตัว สร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม
อีกทั้ง ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ซึ่งดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 จาก 750 บริษัท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥9

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com