แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คว้ารางวัล CWIE ระดับชาติ

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คว้ารางวัล CWIE ระดับชาติ

โค้ดส่วนลด-shopee

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คว้ารางวัล CWIE ระดับชาติ

เดินหน้าสนับสนุนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

ร่วมพัฒนากำลังคนคุณภาพให้กับประเทศไทยผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงานของแมริออท

นับเป็นการตอกย้ำความพร้อมในด้านการสร้างและพัฒนาบุคลากร เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Marriott International Thailand) ทำผลงาน
ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นที่ประจักษ์ คว้ารางวัลใหญ่จากเวที CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 มาครองได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงมาตรฐานและคุณภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสะท้อนความสำเร็จของโครงการ Marriotternship ได้เป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
จับมือ 9 เครือข่ายสหกิจศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดงาน วันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “THE NEXT CWIE’s FUTURE: พัฒนาคนตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE” เพื่อประกาศความสำคัญของสหกิจศึกษาและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรดีเด่น โดยมี
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย รวมถึงการมอบรางวัล CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 โดยงานนี้ นายพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับ รางวัลผู้ประกอบการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในระดับภูมิภาค ได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2567 ของเครือข่าย CWIE
ภาคกลางตอนบน มาก่อน

“รางวัลผู้ประกอบการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่ตั้งใจจะมอบประสบการณ์การฝึกงานอันยอดเยี่ยมให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมฝึกงานกับเราได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ออกแบบหลักสูตรการฝึกงานที่ดีที่สุด และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแท้จริง โดยไม่ได้มองเป็นนักศึกษาฝึกงาน แต่มองว่าพวกเขาคือว่าที่พนักงานในอนาคตของเรา ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อย่างสุดซึ้งที่สนับสนุน แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มาตลอด ตั้งแต่รอบภูมิภาค และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมจัดหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหารทุกท่าน ที่ทุ่มเทให้กับโครงการนี้จนประสบความสำเร็จ” นายพชรธรณ์กล่าว

ทั้งนี้หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นรูปแบบการศึกษาที่เน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิต และภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้จ้างงานบัณฑิต เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสหกิจศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผสมผสานทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงาน นักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรดังกล่าว
จะได้พัฒนาทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Hard Skill) และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skill) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจบการศึกษา

นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และเครือโรงแรมแมริออท ได้ร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผ่านโครงการ “Empower through Opportunity” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานจริง โดยได้ร่วมออกแบบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 10 แห่ง (เช่น โครงการ Fast Track และโครงการ Sandbox เป็นต้น) และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า 60 แห่ง เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานของ
แมริออท รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนวิทยากร กิจกรรมเพื่อสังคม และความร่วมมือด้าน
ความยั่งยืน

ปรียา ปันจิการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำเขตพื้นที่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ย้ำถึงความสำคัญของโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ว่า “ที่ผ่านมาเราเห็นถึงความสำคัญของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การทำงานเป็นอย่างมาก โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการ Marriotternship ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา โรงแรม ผู้ควบคุมดูแล และผู้บริหารจากทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารของโรงแรมในเครือแมริออททุกแห่งในประเทศไทย จนส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จ ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือมีบัณฑิตที่ผ่านหลักสูตรนี้เข้าทำงานกับแมริออทมากขึ้น จากปี 2565 มีการจ้างงานนักฝึกงาน 4% ในปี 2566 เพิ่มเป็น 6% จากจำนวนนักฝึกงานทั้งหมดที่ทำการฝึกงานกับโรงแรมในเครือแมริออทในประเทศไทย” ปรียา ปันจิการ์ กล่าว

รางวัลผู้ประกอบการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ ที่ตัวแทนจาก แมริออท
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้รับในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมพัฒนากำลังคนคุณภาพให้กับประเทศไทย ผ่านโครงการฝึกงานและความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการให้โอกาสและมอบประสบการณ์จริงอันมีค่าแก่นักศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าในธุรกิจโรงแรมต่อไป

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top