เปิดประสบการณ์จริง! นิติมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาดูงาน กรมเจรจาการค้าฯ เรียนรู้กลยุทธ์ “ก้าวกันกระแส FTA”

เปิดประสบการณ์จริง! นิติมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาดูงาน กรมเจรจาการค้าฯ เรียนรู้กลยุทธ์ “ก้าวกันกระแส FTA”

โค้ดส่วนลด-shopee

เปิดประสบการณ์จริง! นิติมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาดูงาน กรมเจรจาการค้าฯ เรียนรู้กลยุทธ์ “ก้าวกันกระแส FTA”

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือจาก ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ,ผศ.ดร.โสภณ เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ ,อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการ “เรื่องน่ารู้ทางการค้ากับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ”

นำนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ SPU เข้าศึกษาดูงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ DTN Consultation Day ครั้งที่ 4 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวกันกระแสการค้าระหว่างประเทศเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า ,นายพลภัทร ดีสวัสดิ์มงคล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และนายสาริษฐ์ เจริญเผ่า นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการค้าระหว่างประเทศโดยตรง

ผศ.ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กล่าวว่า “โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในยุค FTA ซึ่งมีความสำคัญต่อนักกฎหมายและนักธุรกิจในปัจจุบัน กิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จริงแก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่อนาคตในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล”

#SPU #ศึกษาดูงานนอกสถานที่ #กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ #กระทรวงพาณิชย์ #นิติศาสตรมหาบัณฑิต #หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะนิติศาสตร์ #คณะบริหารธุรกิจ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top