สาธิตพีไอเอ็ม…พร้อมเรียนออนไลน์ทันที ! สไตล์“Active Learning” มุ่งสู่การเรียนรู้แห่งอนาคต

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ทำให้สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องปิดโรงเรียนและปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ สาธิตพีไอเอ็ม มุ่งเน้นการใช้สื่อการสอนที่มีความทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere) และนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง สไตล์ Active Learning ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ล่าสุดสาธิตพีไอเอ็มได้รับคัดเลือกจาก Apple คัดเลือกให้เป็น “Apple Distinguished School (ADS) 2020” แห่งแรกในประเทศไทย สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี การันตีความพร้อมสู่โลกอนาคต ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาอย่างเป็นระบบ สาธิตพีไอเอ็มจึงมีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการเปิดภาคเรียนด้วยรูปแบบการเรียนสอนออนไลน์ได้ทันที นักเรียนที่สาธิตพีไอเอ็มจะมี iPad ประจำตัว และมีความสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ประกอบการเรียน ผนวกกับห้องเรียนที่เป็นแบบ “Digital Classroom” มีการใช้สื่อการสอนทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้และการค้นคว้า นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา ดังนั้นการปลูกฝังความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นและถูกต้องกับนักเรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างเต็มที่จึงมีความสำคัญมาก

ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี 2560 กล่าวว่า เพื่อให้การสอนเป็นไปตามปกติ ทั้งครูและนักเรียนต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน ผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนา 3 ด้านสำคัญตามโมเดลการเรียนรู้ของสาธิตพีไอเอ็ม คือ 1.พัฒนาครู ด้านหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ“Active Learning” ผสมผสานกับเทคนิคตามแนวคิดฟินแลนด์ การผลิตสื่อและการใช้แอปพลิเคชัน การออกแบบและสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย iTunes U เพื่อพัฒนา“ผู้สอน” สู่ “ครูมืออาชีพในยุคดิจิทัล”2.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ “SPIM Learning Model” นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ใน iTunes U ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและนำเสนอผลงานตนเองได้  3.พัฒนานักเรียน โดยนำ“SPIM Learning Model” มาใช้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อน“Learn from Home” และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบ “Active Learning” เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญ ได้กำหนดกรอบรูปแบบ วางแผนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด สะท้อนภาพ“ครูมืออาชีพยุคดิจิทัล” สามารถถ่ายทอดความรู้ ปรับบทเรียนเข้ากับยุคสมัย ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุข เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนตอนเปิดเทอม

อาจารย์ประวิตย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เสริมว่า ก่อนสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนได้อบรมการเขียนแผนการสอนผ่านคอร์ส iTunes U กับครูทุกคน ที่สำคัญเรามีครูที่เป็น ADE (Apple Distinguished Educator) ผ่านการอบรมด้านศาสตร์การสอนอย่างเข้มข้น ช่วยกันแชร์องค์ความรู้   เมื่อโรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดเทอม การสอนแบบออนไลน์จะเข้ามาแทนที่ทันทีและมีบทบาทสำคัญ การเตรียมครูให้มีความพร้อมการสอนเด็ก เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนตระหนักและเร่งดำเนินการในช่วงปิดเทอม ทางโรงเรียนได้จัดการ Demo สอนระหว่างครูด้วยกันผ่าน “Microsoft Teams” สลับบทบาททั้งครูและนักเรียนผ่าน “Video Conference” ครูจะมองเห็นจุดเด่น ชี้ข้อบกพร่อง ปรับแก้ไข ในขณะทดลอง Demo การสอนก่อนเข้าสู่การเรียนออนไลน์จริง

สาธิตพีไอเอ็ม จะปรับการเรียนการสอนไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบทันทีในเดือนมิถุนายน 2563       ผ่านระบบ Microsoft Teams นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนที่บ้านผ่าน iPad ตารางสอนแต่ละวัน เรียนเพียง 2 วิชาใช้เวลาวิชาละ  3  ชั่วโมง ในช่วงเช้าเรียน 1 วิชา ช่วงบ่ายเรียนอีก 1 วิชา และปรับแผนการเรียนรู้เดิมปกติตามตารางสอนสลับแต่ละรายวิชา เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบ Block Course เพื่อการสอนต่อเนื่องให้จบทีละวิชา แล้วจึงเปลี่ยนวิชาใหม่ให้ง่ายต่อการสรุปเนื้อหาแต่ละรายวิชา และการวัดประเมินผลอย่างทันท่วงที

ทางสาธิตพีไอเอ็ม ได้มีการประกาศแจ้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมนักเรียนปี 2563 ให้สอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยการเตรียมศักยภาพความพร้อมครูในด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอันทันสมัย ออกแบบให้เชื่อมต่อกับการเรียนรู้แบบ Active Learning พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรฐาน เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดควบคู่กับการพัฒนาในทุกชั้นปีการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและใฝ่รู้สู่ผู้เรียน องค์ประกอบเหล่านี้ คือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพด้านการศึกษาได้ว่า สาธิตพีไอเอ็มเป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบแหล่งเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศด้านดิจิทัล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุด เสริมรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแรงมุ่งพัฒนาสู่สากล เพื่อสร้างเยาวชนของประเทศให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥66

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com