ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ชวนน้อง Freshy’66 เรียนรู้ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม

ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ชวนน้อง Freshy’66 เรียนรู้ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม

โค้ดส่วนลด-shopee

ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ชวนน้อง Freshy’66 เรียนรู้ธรรมชาติ ปลูกป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (COTH SPUจัดกิจกรรม “สร้างสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ยั่งยืนอนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน” สำหรับให้นักศึกษาไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตการทำประมงแบบพื้นบ้าน ภายใต้โครงการ “เปิดโลกสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” โดยได้นำนักศึกษา Freshy’66 ที่ลงเรียนในรายวิชา CTH111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 398 คน เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 19 และ 21 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และแหล่งอาหารของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ อีกทั้งยัง เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้นำความรู้จากประสบการณ์จริงไปประยุกต์ใช้กับอาชีพทางการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต

นอกจากนี้ยังเป็นการให้ นักศึกษา COTH SPU ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน และผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ปริมาณอาหารของสัตว์ที่ลดลง ความเค็มที่เพิ่มขึ้น น้ำขุ่นข้น ปริมาณสารพิษในน้ำ การพังทลายของดิน และที่สำคัญ ปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ ลักลอบตัดไม้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเหล่านี้ เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์นี้ขึ้นมา ซึ่งมีความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆในชุมชน อาทิ กลุ่มกระเตง (ขนำกลางทะเล) กลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำอาหาร เป็นต้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษา และประชาชน ให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมาขึ้น เมื่อวันที่ 19 และ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #กลุ่มงานกิจการนักศึกษา #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #วทบ.

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top