วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรสู่เชิงพาณิชย์

วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรสู่เชิงพาณิชย์

โค้ดส่วนลด-shopee

วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรสู่เชิงพาณิชย์

ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายพลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตร” มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้านพัฒนาคุณภาพและยืดอายุผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน สังคม ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รองรับ Thailand 5.0 สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) เพื่อการส่งออก ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง วว. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและยกระดับคุณภาพผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร การพัฒนาทักษะความรู้ให้บุคลากรของสถาบันการศึกษา
โดยมีพยานประกอบด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. นายทิฐินันท์ ทุมมา ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นางชนากานต์ จิตรมะโน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยฯ และนางเรวดี มีสัตย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. โอกาสนี้คณะผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมภารกิจ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครัวแบ่งปัน วว. โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top