ม.เกริก เปิดหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน รุ่นที่ 3 พัฒนาทักษะผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพที่ต้องการค้าขายกับจีน

ม.เกริก เปิดหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน รุ่นที่ 3 พัฒนาทักษะผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพที่ต้องการค้าขายกับจีน

โค้ดส่วนลด-shopee

ม.เกริก เปิดหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน รุ่นที่ 3 พัฒนาทักษะผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพที่ต้องการค้าขายกับจีน

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดรับสมัครหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน รุ่นที่ 3 (นพธ.3) สำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจโอกาสทางการค้ากับประเทศจีน เรียนแบบ Work – Based Learning (WBL) มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคศึกษาดูงานทั้งในไทยและจีน

หลังจากเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มขยับตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ส่งผลถึงภูมิภาคแถบเอเชียฯ ซึ่งประเทศไทยก็เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ทั้งภาคการค้า ภาคการผลิต และภาคบริการ ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มเปิดกิจการ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชุนล้วนแต่เห็นโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อให้กิจการดำเนินการต่อไปได้ดี สถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้พัฒนาหลักสูตร “นักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน” (Thai – China Business Developers Program) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย” พร้อมพัฒนาหลักสูตรที่เคยจัดการอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้เวลาไม่มากในการถ่ายทอดองค์ความรู้

“หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน” มีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมกับการฝึกฝนภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในด้านต่าง ๆ ตามมาจนพร้อมเป็นนักพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างมืออาชีพ ที่ต้องการค้าขายกับจีน โดยได้มีการเปิดตัวพร้อมเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน รุ่นที่ 1 (นพธ.1) ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกริกที่ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจทำการค้าร่วมกับจีน รวมถึงได้จัดการเรียนการสอนรุ่นที่ 2 ไปเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา และได้ผลตอบรับจากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

สำหรับหลักหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย – จีน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจการค้ากับจีน, นักธุรกิจ SMEs, Otop, พนักงานเอกชน ที่ต้องการโอกาสทางการค้ากับประเทศจีน, ข้าราชการทั่วไป, ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจ, สื่อมวลชน, ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป โดยทางสถาบันฯ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้วิธีการเรียนแบบ Work – Based Learning (WBL) ดังนี้ ภาคทฤษฎี : บรรยายในห้องเรียน 14 วิชาหลัก โดยวิทยากรทุกวันเสาร์ 09.00 – 17.00 น. ภาคปฏิบัติ : ค่ายสร้างสรรค์ธุรกิจ (Business Camping) ภาคศึกษาดูงาน : ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงภาคกิจกรรมต่าง ๆ

พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังสำเร็จการศึกษา โดย นพธ.รุ่น 3 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ และมีกำหนดการเรียนการสอนในทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สิ้นสุดวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 065-955-3999, 081-955-5665, 065-698-2497, 02-970-5820 ต่อ 456 หรือ Facebook page : หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า-นพธ. หรืออีเมล bdi.krirku@gmail.com, nattinee.tal@staff.krirk.ac.th

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top