ม.เกริก จัดกิจกรรม “โอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน”

ม.เกริก จัดกิจกรรม “โอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน”

โค้ดส่วนลด-shopee

ม.เกริก จัดกิจกรรม “โอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน” แลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน ปั้นนักธุรกิจไทยจีนมืออาชีพ พร้อมเชิญร่วมงาน Open House หลักสูตรนพธ. รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคมนี้

มหาวิทยาลัยเกริก โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้า หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้าไทย-จีน รุ่นที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “โอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยที่ต้องการค้าขายกับจีนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศจีนเป็นอย่างดี ณ หอประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ในฐานะประธานที่ปรึกษาหลักสูตร นพธ.2 ซึ่งในงาน Mr. Li Shaoyun รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา รวมถึงมีการบรรยายพิเศษจาก คุณภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งคุณภรภัทร พันธ์งอก นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานภูมิภาคจีน) บรรยายในหัวข้อ โอกาสทางการค้าระหว่างไทย-จีน โดยมี ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล ผู้อำนวยการหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า รุ่นที่ 2 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคภาษาจีน และดำเนินกิจกรรมการจับคู่นักธุรกิจ ไทย-จีน โดยการแนะนำตัวและแลกนามบัตรเป็นรายบุคคล เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความสนใจจากนักธุรกิจไทยกว่า 70 ราย จากธุรกิจหลายประเภท อาทิ ลูกประคบจากเชียงใหม่, ลูกบอลดับเพลิง, เครื่องดื่มสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ยาหม่องนวดเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในอุตสาหกรรมและครัวเรือน และข้าวไทย ฯลฯ ได้เข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองแก่นักธุรกิจจีนที่ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์, ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจความงาม, อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมในช่วงท้ายมีการสัมมนา และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า นพธ. รุ่นที่ 2 เป็นรายบุคคลแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการ Open House หลักสูตรนพธ. 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนพธ. 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก โทร. 081-290-1810 และสำนักงานสถาบันพัฒนาธุรกิจการค้าแห่งมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 มหาวิทยาลัยเกริก Email: nattinee.tal@staff.krirk.ac.th, bdi.krirku@gmail.com, Facebook: หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า-นพธ. หรือโทร 02-970-5820 ต่อ 456 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top