Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 235

Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 268

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 239

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 241

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 242

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /var/www/vhosts/prfreeonline.com/httpdocs/wp-content/themes/wp-diary/inc/admin/class-wp-diary-admin.php on line 246
ม.ศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 - PRFreeOnline ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

ม.ศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ม.ศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ม.ศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 ท่าน ในงานพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนจะประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านการทำงานและสังคม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอด ทั้งยังเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยมีรายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 9 คน ดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. พลเอก วรวุฒิ วุฒิศิริ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

2. ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการ ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 จังหวัดลพบุรี ศิษย์เก่าดีเด่นด้านภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

3. นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายอภิวัฒน์ หวังมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนกอองเงินกองทอง โซลูชั่น จำกัด ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจ คณะบัญชี

ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายจักรี กิจบัญชา รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ และรักษาการแทนรองผู้ว่าการภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นางสุภา ศุขภะวัน ผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่านอากาศยานไทย จำกัด ศิษย์เก่าดีเด่นด้านภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ คณะศิลปศาสตร์

3. นายมารุต ปรียากร นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณด้านสังคม กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรงการคลัง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ คณะบัญชี

4. นายยุทธนา นาคเมือง กรรมการผู้จัดการบริษัท POINT ARCHITECT LADN จำกัด ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. นางชวลัน อรรถสุวรรณ CEO LEELEYS GROUP ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดิฉันขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจกับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่านที่ได้นำความรู้และประสบการณ์จาการศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิททยาลัยศรีปทุม ไปประกอบวิชาชีพจนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆด้วยดีเสมอมา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน” ศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านการทางาน มีคุณธรรม และช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยได้ติดตามผลงานของท่านมาโดยตลอด และชื่นชมการทำงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านรักษาความดีและความโดดเด่นไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ และที่กำลังจะรับปริญญาบัตรในวันนี้

ดร.รัชนีพร กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมเติบโตมาอย่างยาวนาน ปีนี้นับเป็นปีที่ 53 ที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนาต่อไป ภายใต้ แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เปี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์” เพื่อให้ทุกคนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที ซึ่งศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลในวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นำความรู้และประสบการณ์จริงไปประกอบอาชีพได้อย่างโดดเด่น ประสบความสำเร็จ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในนามของมหาวิทยาลัย ดิฉันขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ธำรงตนเป็นคนดีและมีคุณภาพขอขอบคุณที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิษย์เก่าทุกท่านจะยังคงสร้างชื่อเสียงยิ่งๆ ขึ้นไป และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ อธิการบดีกล่าว

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศิษย์เก่าดีเด่นSPU

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top