ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักศึกษา เก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2565 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 41 ระดับมหาวิทยาลัย

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ม.ศรีปทุม มอบรางวัลนักศึกษา เก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2565 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 41 ระดับมหาวิทยาลัย

 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ประเภทต่างๆ ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบ รางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลฯ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ซึ่งผลการแข่งขันโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 41 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเวงกวง แต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายณัฐดนัย มีแก้ว นายธนวัฒน์ มีชัย และนายวาฤทธิ์ ดิษฐวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ภูริลาภ จุฑาวัชระพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายนพรัตน์ กิตติรัตน์ญวงษ์ นายมณฑล จันทร์จู และนายชิษณุพงศ์ สุวรรณเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นายพงศกรณ์ ชัยมูลมั่ง ,นายวุฒิพงษ์ กาบตุ้ม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายปัฐวัฒน์ สอนจันทร์ ,นายปฎิภาณ ทองชาติ และนายภูไท ตั้งวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี ผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประเภทนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิระพล นิลพัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมี อาจารย์ นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสุวนันท์ สุวรรณแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมี ผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีรญาณลักษณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายภารดา เกตุตั้งมั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยมี ผศ.ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปิยะภรณ์ บัณฑิตย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยมี ดร.ภานุมาศ ทองสุขดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวกชกร สอนแก้ว วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โดยมี อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวทิพย์ภาวรรณ วิชัยยา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

โดยมี ดร.ปณต อัศวชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ระดับมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในรุ่นถัดไป ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ พร้อมทั้งมีความท้าทายต่อการใช้ความรู้ความสามารถของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาประเภทต่างๆ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการส่งเข้าแข่งขันในเวทีระดับเครือข่าย และระดับชาติต่อไป

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริ #ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥9

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com