ม.ศรีปทุม ประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

ม.ศรีปทุม ประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

ม.ศรีปทุม ประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 52 ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต ประธานพิธีฯ กล่าวว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน วันที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะในระดับใดนั้น ล้วนเป็นวันที่พวกเราแต่ละคนชื่นชมยินดี เพราะได้ก้าวผ่านขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในชีวิตไป แต่บันไดชีวิตไม่ได้จบเพียงแค่นี้ เพราะสังคมโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป วิชาการที่บัณฑิตแต่ละคนใช้เวลาศึกษาอย่างคร่ำเคร่งจนสอบผ่านมาด้วยดีนั้นล้วนแล้วแต่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปอีกมากมาย

วิชาหลายวิชาอาจจะล้าสมัยและหลายวิชาก็ยังไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่เรียนไปแล้ว ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตทุกคนก็คือ ความสามารถในการพิจารณาว่า การทำงานของตนนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง บัณฑิตต้องสังเกตตลอดเวลาในขณะทำงานว่า เรายังอ่อนในเรื่องใดบ้าง เมื่อพบจุดอ่อนแล้วก็จะต้องรีบปิดจุดอ่อนนั้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ขอชื่นชมต่อความสำเร็จในการศึกษาของบัณฑิตทุกท่าน พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีต่อบิดา มารดา ทุกท่านที่ได้เห็นความสำเร็จของบุตรธิดาในวันนี้

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานการณ์คาดเดาได้ยาก บางธุรกิจหายไป และมีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ ความรู้ ทักษะใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงขอแนะนำบัณฑิตทุกท่านให้ตื่นรู้ ตื่นตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะปรับตน ปรับหน้าที่การงาน ปรับกระบวนทัศน์และวิธีการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การลงมือทำจะทำให้ฝันเป็นจริง หากเส้นทางเดินจะเจอปัญหาและอุปสรรคก็ให้ถือเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง และพึงระลึกเสมอว่า ทุกความสำเร็จนั้นเกิดจากความทุ่มเท ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความโอบอ้อมอารี และการรู้จักที่จะเป็นผู้ให้และแบ่งปัน

ขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน เป็นประหนึ่งแสงเทียนที่ส่องสว่างไสวตลอดเวลา ด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ตลอดจนประสบความสำเร็จ สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติตลอดไป

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ประสาทปริญญาบัตรSPU2565 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ประสาทปริญญาบัตรSPUรุ่นที่52

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top