ม.ศรีปทุม จับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา MOU ร่วมพัฒนาทักษะการวิจัยและสนับสนุนการบริการวิชาการ

ม.ศรีปทุม จับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา MOU ร่วมพัฒนาทักษะการวิจัยและสนับสนุนการบริการวิชาการ

ม.ศรีปทุม จับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา MOU ร่วมพัฒนาทักษะการวิจัยและสนับสนุนการบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนาม MOU กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของทั้งสองฝ่าย ให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินการวิจัยที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อันจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานวิจัย รวมทั้งผลดำเนินงานของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ณ ที่ทำการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 5 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน #Logistics #DekLogistics #SripatumUniversity #สหกิจศึกษา #ฝึกงาน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top