ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด MOU มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัญชียุคใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด MOU มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัญชียุคใหม่

MOU มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด MOU มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัญชียุคใหม่

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ  บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (มหาชน) โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กับ นายกฤษฎา ชุตินธร กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และนางสาวณัฎ ศรีวรกุล ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับนักศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กล่าวว่า สำหรับการ MOU ร่วมกับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ในครั้งนื้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในวิชาชีพบัญชี ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ยังสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาคณะบัญชีพร้อมทั้งแนะนำการใช้งานโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบริหารจัดการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาบัญชี SPU มีความพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ในการปฎิบัติงานตรงตามความต้องการของตลาดงานต่อไป.

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบัญชี #บริษัทโฟลว์แอคเคาท์ จำกัด #MOU

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top