ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา

ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา

โค้ดส่วนลด-shopee

ม.ทักษิณ (TSU) เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree แห่งแรกในภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความต้องการ และเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในปีการศึกษา 2567 นี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual/Double Degree Program) ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา Double Degree ว่า หลักสูตร 2 ปริญญา (Dual/Double Degree Program) คือ หลักสูตรในสาขาวิชาต่างกันภายในมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปิดให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกันสองหลักสูตร โดยผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนหลักสูตร 2 ปริญญา คือ 1. เพิ่มทักษะและสมรรถนะในการทำงานที่แตกต่างกันจากการศึกษาสองสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 2. เพิ่มโอกาสในการทำงานที่หลากหลายจากการจบปริญญา 2 ใบ 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย เรียนที่เดียวได้ปริญญา 2 ปริญญา ซึ่งประหยัดกว่าการเรียนแบบปกติ และ 4. ประหยัดเวลาในการเรียน เรียนจบได้ปริญญา 2 ปริญญา ไม่ต้องเรียนทีละใบปริญญา สำหรับโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่

1. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรในสาขาวิชาที่แตกต่างกันในมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปิดให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกันโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทั้ง 2 หลักสูตร

2. หลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ในสาขาวิชาที่แตกต่างกันในมหาวิทยาลัยทักษิณที่เปิดให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกันโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาโทจากทั้ง 2 หลักสูตร

3. หลักสูตรควบปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโทในช่วงเวลาต่อเนื่องกันภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญาทั้ง 2 ระดับ (ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท)

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2567 นี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 4 ปีการศึกษา จำนวน 172 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อภาคเรียน

2. หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาเขตพัทลุง มีแผนการเรียน 4 ปีการศึกษา จำนวน 154 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อภาคเรียน

3. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดการเรียนการสอน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา แผนการเรียน 5 ปีการศึกษา จำนวน 216 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อภาคเรียน

4. หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิก และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก แบบ ก2 แผนวิชาชีพครู) ซึ่งได้ใบประกอบวิชาชีพครู แผนการเรียน 6 ปีการศึกษา จำนวน 173 หน่วยกิต และมีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับในชั้นปีที่ 1-4 (ระดับปริญญาตรี) 17,000 บาท ต่อภาคเรียน สำหรับในชั้นปีที่ 5-6 (ระดับปริญญาโท) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน

5. หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนวิชาชีพครู โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสงขลา มีแผนการเรียน 3 ปีการศึกษา จำนวน 79 หน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 32,000 บาท ต่อภาคเรียน

ในยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น โดยพยายามพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยมุ่งยกระดับทักษะและความสามารถของตนเองที่แตกต่างและมากกว่าบัณฑิตอื่น ๆ โดยทั่วไป ทั้งนี้ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 2 ปริญญา สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดได้ที่ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 074-317608, 074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112 อีเมล์ : admission.tsu2560@gmail.com หรือ facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top