มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการ ประจำปี 2564

ส่วนลด iPhone 15 shope
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ รศ.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการประจำปี 2564 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านโภชนาการสำหรับทารกและเด็กเล็ก จากสารอาหารและน้ำนมแม่ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นเยาว์ที่อุทิศตนทำผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านโภชนาการ และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัยรุ่นหลังต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่อมเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/ajtfoundation/posts/2127737277390634

🔥17

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com