“พีไฟว์กรุ๊ป” กับโครงการ “ปันตุ๊กตาให้น้องสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต”

“พีไฟว์กรุ๊ป” กับโครงการ “ปันตุ๊กตาให้น้องสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต”

ปันตุ๊กตาให้น้องสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

พีไฟว์กรุ๊ป และบริษัทในเครือโดย คุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดทำโครงการ “ปันตุ๊กตาให้น้อง” โดยส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต ซึ่งเชื่อว่าทุกๆ พลังของการให้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้เด็กๆ รับรู้ได้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา เด็กสถานสงเคราะห์ฯ ที่นี่เป็นเด็กเร่ร่อนหรือพลัดหลง เด็กที่ขาดโอกาส เด็กกำพร้าไร้ที่พึ่ง เป็นเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กที่ผู้ปกครองไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดู ครอบครัวยากจน แตกแยก ต้องโทษ หรือเสียชีวิต โดยเด็กๆ ที่เข้ามาในสถานสงเคราะห์ฯ จะได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับวัยและมีพัฒนาการที่เป็นไปตามช่วงวัยทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เล่นผ่านประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การอุปการะเลี้ยงดูทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ซึ่งกำพร้าถูกทอดทิ้งและไร้ที่พึ่ง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็ก หรือร่วมบริจาคได้ที่ โทร. 02-5771172, 02-5772347

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top