พาณิชย์-DITP เร่งเครื่องเดินหน้าสร้างนักการค้าระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22

พาณิชย์-DITP เร่งเครื่องเดินหน้าสร้างนักการค้าระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22

พาณิชย์-DITP เร่งเครื่องเดินหน้าสร้างนักการค้าระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22
26 กรกฎาคม 2566 นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22 ได้ดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อขยายโอกาสทางการค้าในระดับสากล นำมาสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 3.1 ล้านราย ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) จึงได้จัดโครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ที่มีสินค้าหรือบริการและมีความสนใจที่จะส่งออก โดยโครงการในปี 2566 นี้ ได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมมาเป็นแบบ on-site ซึ่งผู้ประกอบการจะได้มีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรได้ใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย และครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ ภาคเสวนา มากกว่า 15 หัวข้อ เช่น หัวข้อ Smart Exporter Mindset & Leadership in New Economy หัวข้อ Big Data Analytics และหัวข้อ เครื่องมือในการบริการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Business Intelligence เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากทูตพาณิชย์ในต่างประเทศใน 4 ภูมิภาคศักยภาพ (อาเซียน แอฟริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป) เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้านเหมาะสมกับเทรนด์การค้าสมัยใหม่และสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ความรู้ที่ทันสมัยจากโครงการ “Smart Exporter” รุ่นที่ 22 แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน NEA ในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th / Facebook : nea.ditp / สายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top