ปฐมนิเทศครูทุนโครงการ สควค. ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท

ปฐมนิเทศครูทุนโครงการ สควค. ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท

โค้ดส่วนลด-shopee

ปฐมนิเทศครูทุนโครงการ สควค. ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท

สร้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศออนไลน์ผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท 1 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 91 คน เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนในระยะต่อไป ผู้รับทุนจะเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ หรือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม “เรียนรู้ อยู่สุข” โดย ผศ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบัน HIGH10 และคณะ เพื่อส่งเสริมทักษะสร้างพลังคิดบวกโดยผ่านกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม เรียนรู้แนวทางการสร้างและกำหนดเป้าหมายในเรื่องต่าง ๆ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top