“ธรรมชาติทรายแก้ว” คว้า 2 มาตรฐานสากล ยกระดับการทำงาน ตระหนักรู้คุณค่าพนักงาน สู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“ธรรมชาติทรายแก้ว” คว้า 2 มาตรฐานสากล ยกระดับการทำงาน ตระหนักรู้คุณค่าพนักงาน สู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“ธรรมชาติทรายแก้ว” คว้า 2 มาตรฐานสากล ยกระดับการทำงาน

ตระหนักรู้คุณค่าพนักงาน สู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“ธรรมชาติทรายแก้ว” ผู้ผลิตและจำหน่ายทรายแก้วคุณภาพดีให้กับลูกค้า ยกระดับมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมและใส่ใจสังคมรอบข้าง ควบคู่กับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ การันตีด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และ ISO 14001:2015 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งพัฒนากระบวนการทำงาน การผลิต และบริการ สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า -ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายวัลลภ การวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมชาติทรายแก้ว จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทรายแก้วคุณภาพดีให้กับลูกค้า ได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของตัวเองได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว ส่งผลให้งานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า ซึ่งก่อนหน้านั้นจะใช้ระบบครอบครัวในการบริหารจัดการภายในองค์กร ทำให้เกิดการสะดุดในบางสายงาน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการวางระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบในเนื้องานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

     ”ด้วยการวางระบบที่ผ่านการจัดสรรและจัดระเบียบมาพอสมควรภายใต้การดำเนินงานมากว่า 30 ปี ทำให้บริษัทธรรมชาติทรายแก้วได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 อันเป็นมาตรฐานที่สามารถวัดได้ถึงความรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กร ทั้งยังเป็นเครื่องชี้วัดช่วยผลักดันให้องค์กรมีการพัฒนาในแต่ละหน่วยงานให้มีระบบ มีรูปแบบวิธีการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับคุณธรรม และพร้อมดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล” นายวัลลภ กล่าว

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรแล้ว ยังตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ โดยนำระบบ Environmental Management System (EMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 มาเป็นกรอบแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 Certified ISO 14001:2015

การได้รับรองมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐานนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กร เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมจนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top