ดูโฮม ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จัดโครงการ

ดูโฮม ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จัดโครงการ

ดูโฮม ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จัดโครงการ

“ชาวดูโฮม ร่วมสามัคคี ปลูกต้นไม้ลดร้อน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวตอกย้ำนโยบายสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ศูนย์ค้าปลีก-ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ครบ ถูก ดี ที่ดูโฮม” พร้อมเน้นย้ำนโยบายในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ จัดโครงการ “ชาวดูโฮม ร่วมสามัคคี ปลูกต้นไม้ลดร้อน” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ณ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สำหรับโครงการ “ชาวดูโฮม ร่วมสามัคคี ปลูกต้นไม้ลดร้อน” ได้ริเริ่มจากวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและคนในชุมชนโดยรอบ ดูโฮม จึงจัดสรรที่ดินจำนวน 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 45 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ส่งเสริมการปลูกป่า สนับสนุนทางด้านวิชาการในการปลูก บำรุง ดูแลต้นไม้ตามหลักวิชาการ และสนับสนุนกล้าไม้สำหรับการปลูกในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 18,000 กล้า โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของดูโฮม และ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมปลูกป่าในถือเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามพันธกิจหลักของดูโฮมในด้านความยั่งยืน เพื่อตอกย้ำการดำเนินธุรกิจสีเขียวตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) มุ่งเป้าสู่การเป็นหนึ่งในองค์กร Net Zero Emissions พร้อมเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top