ดูโฮม ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ทุกสาขา ตอกย้ำแนวคิดธุรกิจสีเขียว

ดูโฮม ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ทุกสาขา ตอกย้ำแนวคิดธุรกิจสีเขียว

ดูโฮม ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ทุกสาขา ตอกย้ำแนวคิดธุรกิจสีเขียว

มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดสนองนโยบายภาครัฐ

 

ดูโฮม ศูนย์ค้าปลีก-ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งบ้าน ภายใต้ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ชูนโยบายและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มุ่งเน้นและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ระบบหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ครบทุกสาขาทั่วประเทศ คาดสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้กว่า 30%

คุณอริยา ตั้งมิตรประชา กรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดูโฮม มีนโยบายในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเติบโตร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยทั้ง 3 กลยุทธ์ จะมีทั้งการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน และการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำโครงการเก่าแลกใหม่ รวมไปถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งดูโฮมได้เล็งเห็นสถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชากร เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนจึงให้ความสำคัญและหันมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในสาขา โดยการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ระบบหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ปัจจุบัน ดูโฮม มีสาขาขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน 21 สาขา และยังมีศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ซึ่งทางดูโฮมได้ดำเนินการติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ระบบหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ในสาขาขนาดใหญ่ทั้ง 21 สาขา และที่ศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ไปแล้วทั้งหมด โดยรูปแบบในการติดตั้งจะเป็นแบบ On-Grid ที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้าจากการไฟฟ้าพร้อมกัน ทำให้หมดปัญหาเรื่องไฟตกหรือไฟกระชาก รวมทั้งใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกด้วย โดยมีการใช้โซล่าเซลล์กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ 470 – 999.99 กิโลวัตต์ ขนาดแผง 300-615 วัตต์ / แผง และใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 2,000 – 4,000 ตารางเมตร / สาขา โดยรวมจึงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 17,831,772.06 หน่วย/ปี ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 30% /ปี อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการปัญหาโลกร้อนได้ถึง 8,694,772.05 ตัน ซึ่งในปีนี้มีแผนจะเปิดดำเนินการสาขาขนาดใหญ่ เพิ่มอีก 3 สาขา และดำเนินการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ระบบหลังคาโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ทั้ง 3 สาขาด้วย ทั้งนี้การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นอกจากเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปถึงก๊าซเรือนกระจกอื่นออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top