ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรไทย

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรไทย

โค้ดส่วนลด-shopee

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกำลังภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคียงข้างเกษตรไทย

รับซื้อผลผลิตรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม มูลค่ากว่า 5,500 ล้านบาท ตลอดปี 2566

แม็คโคร-โลตัส ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำปณิธานการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรของไทยบางช่วงราคาตกต่ำ จากภาวะผลผลิตล้นตลาด รวมถึงไม่มีตลาดที่แน่นอน แม็คโคร-โลตัสจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับกรมการค้าภายใน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าในแต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยตลอดทั้งปี 2566 แม็คโครได้รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรรวมกว่า 98 ล้านกิโลกรัม มูลค่าขายกว่า 5,500 ล้านบาท จำหน่ายผ่านสาขาที่มีอยู่ 159 สาขาทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละท้องที่ระบายสินค้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต

โดยการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ มุ่งเน้นและพัฒนายกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนใน 3 บริบทหลัก ได้แก่

· การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ สอดคล้องตามความต้องการของตลาด

· ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดการอบรมให้ความรู้ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเพาะเลี้ยง เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

· เปิดช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรไทย

สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่ได้จัดขึ้นตลอดทั้งปี 2566 มีเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมกว่า 200 กลุ่มทั่วประเทศ และด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนเกษตรกร แม็คโคร-โลตัสจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ที่สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย ควบคู่ไปกับการส่งมอบอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโคร ผ่านช่องทาง ดังนี้

-เว็บไซต์ https://www.cpaxtra.com/th/home

-เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/cpaxtrathailand

-ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@makrothailand

-ลิงค์อิน https://www.linkedin.com/company/cp-axtra-public-company-limited/

#CPAXTRA #makro #แม็คโคร #เกษตรกรไทย #โลตัส #กิจกรรมจับคู่ธุรกิจเกษตร

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top