ความสำเร็จของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ความสำเร็จของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับความสำเร็จด้านต่างๆ ที่น่าภูมิใจ โดย ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีวิสัยทัศน์ และเป็นสถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ระดับโลก ที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีผลงานและความสำเร็จที่ได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ จาก QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS by Subject Areas 2023 โดยมีผลงานแห่งความสำเร็จที่น่าภูมิใจ อันดับ 1 ในประเทศไทย อันดับ 13 ในเอเชีย และ อันดับ 70 ของโลก

image.pngimage.pngimage.png

คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ มีความสำเร็จในด้านต่างๆ ที่โดดเด่น ดังนี้
1. Academic and Dental Education งานวิชาการและการศึกษาด้านทันตกรรม

2. Clinal Service คลินิกบริการทันตกรรม

3. Research & Innovation งานวิจัยและนวัตกรรม

image.pngimage.png

Academic and Dental Education งานวิชาการและการศึกษาด้านทันตกรรม

หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครอบคลุมทุกแขนงและสาขาวิชาทันตกรรม รวมถึงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรควบร่วมกับสาขาต่างๆ ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารจัดการ และ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาต่อเนี่อง โดย นิสิตประสบความสำเร็จเป็นทันตแพทย์มากมายและอาจารย์มีผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรปริทันตวิทยามหาบัณฑิตของคณะฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AUN QA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมีผลงานและความสำเร็จ ได้แก่ คณะฯผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPex 200และ ได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ จาก QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS by Subject Areas 2023 โดยมีผลงานแห่งความสำเร็จที่น่าภูมิใจ ดังนี้ อันดับ 1 ในประเทศไทย อันดับ 13 ในเอเชีย อันดับ 70 ของโลก

image.pngimage.png

Clinical Service คลินิกบริการทันตกรรม

บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคลินิกพิเศษ ให้บริการโดยคณาจารย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ

โรงพยาบาลของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำทางบริการวิชาการระดับตติยภูมิ โดยเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 มุ่งมั่นสนับสนุนการอบรมและทำวิจัยของทันตแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม มีการบริหารทรัพยากรและการเงินอย่างมั่นคง

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลัก คือ ให้บริการรักษาทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ยินดีเข้ารับการรักษาที่คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ โดยเปิดทำการทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ ทั้งยังได้ขยายขอบข่ายของการบริการทันตกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเลือกใช้บริการตามสะดวก ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีทางทันตสารสนเทศมาใช้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

image.pngimage.png

Research & Innovation งานวิจัยและนวัตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โดยคณาจารย์และนักวิจัยของคณะ ได้ทำการศึกษาและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและพัฒนาทันตนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีงานวิจัยใน 3 ด้านสำคัญได้แก่

1. Frontier Basic Science in Dentistry – การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางทันตกรรม

2. Advanced Clinical-Related Research in Dentistry – การวิจัยทางคลินิกขั้นสูงทางทันตกรรม

3. High Social and Economic Impacted Research in Dentistry – การวิจัยสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับสูงทางทันตกรรม

image.pngimage.png
นอกจากงานวิจัยที่มีคุณค่าแล้ว ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังได้มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมผ่านวิสัยทัศน์ “Innovations for Society” โดยได้มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มีความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำงานวิจัยที่มี มาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม

image.pngimage.pngimage.png

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาผลิตเป็นสินค้าที่เป็นรูปธรรม มีโฟกัสหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก และทำหน้าที่บ่มเพาะ Startup โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากขึ้นมาจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้แบรนด์คูฬเดนท์ (CUdent) ดังตัวอย่างเช่น ยาสีฟัน CUdent Peppermint ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญของไฮดรอกซี่อะพาไทต์ (Hydroxyapatite) ที่ช่วยคืนแร่ธาตุกลับเข้าผิวฟัน (Re-mineralize) ทำให้ผิวฟันที่ถูกทำลายกลับคืนสภาพแข็งแรงได้เหมือนเดิม โดยจากผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพในการคืนแร่ธาตุเข้าสู่ผิวฟันได้ดีกว่ายาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์ถึง 10 เท่า และน้ำยาบ้วนปากสูตร Stevia ที่มีส่วนประกอบของ ฟลูออไรด์และหญ้าหวาน ไม่มีการใส่แอลกอฮอล์ จึงทำให้รสชาติที่นุ่มนวลและสามารถใช้ได้ในทุกวัย และแปรงสีฟันสำหรับผู้สูงอายุที่มีขนแปรงที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ และมีด้ามแปรงที่มีขนาดใหญ่เหมาะกับการจับของผู้สูงอายุ

image.png
งานด้านนวัตกรรม โปรแกรม Dentcloud ระบบในการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำประวัติผู้ป่วย การทำนัดหมาย การจัดคิวเข้าห้องตรวจ การบันทึกการรักษา และการคิดค่าบริการ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้จากที่ไหนก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมเดนท์คลาวน์ ได้เปิดให้กับคลินิกที่สนใจได้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งปัจจุบัน มีคลินิกสมัครเข้าใช้โปรแกรมนี้มากกว่า 400 คลินิก คาดหวังว่าโปรแกรมเดนท์คลาวน์จะช่วยยกระดับการบริการทางทันตกรรม และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมในการช่วยเหลือทันตแพทย์ เพื่อช่วยให้การบริการผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น ระบบการบริหารจัดการคลินิกครบวงจร การนำระบบ AI และ Robot มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษารวมถึงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและการรักษาทางไกล อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥19

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com