คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม

โค้ดส่วนลด-shopee

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)”

คณะทันตแพทยศาสตร์ และ สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวเปิดงาน และมอบโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมประกาศนียบัตร และ รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มอบรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม workshop และคุณกฤตยาพรรณ จันทร์เกษม Senior professional relations Manager จาก Greater Indochina Hubs บริษัท Colgate Palmolive จำกัด มอบเงินรางวัล การแข่งขันปีนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมปี2567 ในโอกาสพิเศษครบรอบ 84 ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ระดับโลก ที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยผลงานในปัจจุบัน ได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ จาก QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS by Subject Areas 2024 โดยมีผลแห่งความสำเร็จที่น่าภูมิใจ คือ อันดับ 1 ในประเทศไทย อันดับ 11 ในเอเชีย และ อันดับ 60 ของโลก และความสำเร็จในด้านต่างๆที่โดดเด่น ทั้งงานวิชาการและการศึกษาด้านทันตกรรม คลินิกบริการทันตกรรม งานวิจัยและงานนวัตกรรม

วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดและเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดง ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ 363 คน จำนวน 121 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ในบรรยากาศการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ มีการแข่งขันรอบที่ 1 รอบคัดเลือก (Qualifier round) และรอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศ (Semi-final round) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีววิทยาและเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด อัตราส่วนวิชา ชีววิทยา(60) : เคมี (40) ยกเว้นเนื้อหาเรื่องพืชในวิชาชีววิทยา การแข่งขันรอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ (Final round) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาชีววิทยาและเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด ยกเว้นเนื้อหาเรื่องพืชในวิชาชีววิทยา โดยนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงทันตกรรมตามภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาสรีรวิทยา

ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ : ทีม สามเสน1 จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้แก่ นายดรัณ แม้นโกศล นางสาวณิศาญาณ์ อภิวัฒนากุล นางสาววรินญา เสริมศรีสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม เมื่อไหร่เธอจะรักเราเราเหมือน sieve tube กับ companion จากโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรเเกรม ได้แก่ นายกวีวัฒณ์ ศรีสวัสดิ์ นายยศพันธ์ พัฒนะธราพงศ์ นางสาวอรณิชาภา ช่วยทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม my sugar daddy หมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก่ นายภพธร สมิตสุวรรณ นายธีระ ปิติวัฒนากุล นางสาวอรชัญญา พิพัฒน์วุฒิพงศ์

รางวัลชมเชย : ทีมสุดเฟี้ยวเงาะ กระเพาะปลา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้แก่ นายวิศรุต สันติภาราดรวงศ์ นายธนเปรมชัย นวโสภณภิรมย์ นายพิตรพิบูล ประสงค์มงคล

รางวัลคะแนนสูงสุดรายบุคคล ในรอบคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเขมจิรา รัตนพิบูลย์ จากทีม Woothdom tis โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ นายกานต์ กิตติรัตน์พัฒนา จากทีม Batrachochytrium dendrobatidis โรงเรียนศูนย์การเรียนดิเอสเซนส์

ผลของโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประยุกต์ความรู้ทางทันตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chulalongkorn University Dental Academic Competition (CUDAC)” ในโอกาสพิเศษครบรอบ 84 ปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ตามเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด ด้วยบรรยากาศการแข่งขัน ที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากการต้อนรับของพี่ๆ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top